Het bestuur zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het jaarverslag gereed hebben. In het jaarverslag zal de balans en de staat van baten en lasten van de stichting worden opgemaakt.

 

Boekjaar 2015

Boekjaar 2016

Boekjaar 2017