U kunt donateur worden door eenmalig of maandelijks een geldbedrag over te maken op het rekeningnummer NL 79 RABO 0307133710 TNV Stichting The Next Stage. Met uw donatie maakt u het verschil. Elke euro die u overmaakt gaat direct een door u gekozen project. Meer geld betekent meer ondersteuning aan de kinderen. Zo draagt u dus bij aan een verbeterende levensomstandigheid van een straatkind.

Doneren

Voorbeelden eenmalige of maandelijkse schenkingen

Stel u bent een ondernemer. Boekhoudkundig gezien kunt u als ondernemer geld uit de onderneming trekken die u als privépersoon schenkt. Als privépersoon kunt u op twee manieren giften doen:

  • Steeds losse giften (aftrekbaar voor zover boven drempel)
  • In de vorm van een lijfrente

Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van de partners gezamenlijk en een plafond van 10% van het verzamelinkomen. Deze beperkingen gelden niet voor lijfrentegiften. Bij een lijfrentegift wordt niet de waarde van de lijfrente als gift in aanmerking genomen, maar de periodieke betalingen. Lijfrentegiften zijn mogelijk interessant als de belastingplichtige jaarlijks giften van enige omvang doet aan dezelfde instellingen. Stel een belastingplichtige met een verzamelinkomen van €60.000 doet jaarlijks een gift van € 2.000 aan de kerk en losse giften van € 600 aan diverse goede doelen. Een lijfrentegift biedt in dat geval geen fiscaal voordeel omdat de losse giften wegvallen in de drempel. Veel instellingen promoten de lijfrentegift. Zij hebben er belang bij een uitkering te ontvangen gedurende een reeks van jaren. Zij hebben de neiging het fiscale voordeel te gunstig voor te stellen door in de voorbeelden geen rekening te houden met lossen giften.

Ter illustratie volgen twee voorbeelden om u enig idee van de werking te geven.

Voorbeeld 1

De heer A heeft een verzamelinkomen van € 60.000. A schenkt jaarlijks € 2.000 aan de kerk en doet voor € 200 losse giften.

Gewone giften

Giftenbedrag € 2.200, af drempel € 600, € 1.600. Uitgaande van een gemiddeld marginaal IB-tarief van 50% geeft dit een fiscaal voordeel van € 800.

Lijfrentegift

De losse giften gaan verloren in de drempel. De lijfrentegift aan de kerk biedt per jaar een fiscaal voordeel van € 1.000. De besparing per jaar is € 200.

Voorbeeld 2

Dit voorbeeld gaat over een situatie waarin iemand structureel meer schenkt dan 10% van zijn verzamelinkomen. Mevrouw B heeft een verzamelinkomen van € 60.000. Zij schenkt jaarlijks € 12.000 aan een derdewereldorganisatie en doet voor € 200 losse giften.

Gewone giften

De aftrek bedraagt maximaal 10% van € 60.000, € 6.000. Uitgaande van een gemiddeld marginaal IB-tarief van 50% geeft dit een fiscaal voordeel van € 3.000.

Lijfrentegift

De losse giften gaan op in de drempel. De lijfrentegift biedt per jaar een fiscaal voordeel van € 6.000. De besparing per jaar is € 3.000.

Een essentieel onderdeel van de lijfrente is het onzekerheidsvereiste (1%). Als een uitkering van vijf termijnen wordt toegezegd zonder koppeling aan enige onzekerheid, is dit voor de giftenaftrek een gift ineens ter grootte van de contante waarde. Bij een lijfrentegift is de onzekerheid doorgaans daarin gelegen dat de uitkeringen eindigen bij het overlijden van de gever. Voor de ANBI is de onzekerheid een vervelende bijkomstigheid. Desgewenst kan de uitkering afhankelijk worden gemaakt van het leven van een jonger persoon, bijvoorbeeld een kind van de schenker.

De lijfrente dient bij notariële akte of onderhandse akte te worden aangegaan voor minimaal vijf jaar.  Tot 2014 was een notariële akte vereist. In de onderhandse akte moet minimaal zijn opgenomen:

  • de naam, het adres en het bsn van de belastingplichtige
  • de naam en KvK-nummer van de begiftigde instelling of vereniging, dan wel, ingeval het een buitenlandse vereniging is, een daarmee vergelijkbaar identificatienummer
  • het startjaar en de looptijd van de uitkeringen of verstrekkingen
  • de jaarlijkse hoogte van de uitkeringen of een omschrijving van de verstrekkingen
  • een door de instelling of vereniging aan de schenking toe te kennen uniek transactienummer van ten hoogste vijftien cijfers.

U kunt in uw geval kijken wat voor u het gunstigst is.